Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Robert Rakentajat Oy
Y-tunnus 3255734-8

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Vesa Rantala
vesa.rantala@robertrakentajat.fi
p. 050 544 6250

Rekisterin tarkastukseen sekä korjaus- ja muutospyyntöihin liittyvät sähköpostitiedustelut osoitteeseen yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin nimi

Robert Rakentajat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä voidaan käyttää voimassa olevan henkilötieto- ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti

1. Yleisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä lain sallimalla tavalla tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen, tiedottamiseen, suoramarkkinointiin ja palveluiden sekä suoramarkkinoinnin kohdentamiseen.

2. Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan neuvontaan ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia asiakkaan itse ilmoittamia sekä asiakassuhteesta kerättäviä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia asiakkaan tietoja:

  • perustiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
  • lähetetty kysymys tai muu yhteydenotto
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot ja niiden muutokset saadaan Robert Rakentajat Oy:n sivustolta, yrityspäättäjärekistereistä, asiakassuhteen perusteella saaduista sekä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla saapuneilla rekisteröityjen ilmoituksilla.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa sähköisessä muodossa tai paperitulosteina Robert Rakentajat Oy:n tai samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden lukuun työskenteleville yhteistyötahoille siten, että tietoja käytetään tiedottamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon tai rekisterinpitäjän määrittämiin, asiakkaan suostumuksella toteutettaviin markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteisiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Rekisterinpitäjällä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käsittelevät erikseen valtuutetut, salassapitosopimuksen tehneet, työntekijät. Rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat. Edellä mainitut korjauspyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti rekisteriasioista vastaaville henkilöille. Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

22.3.2022

Ota yhteyttä – me palvelemme

Haluatko lisää tietoa tai kilpailukykyisen tarjouksen? Meillä on paljon kokemusta erilaisista rakennusurakoista ja -projekteista – tarjoammekin mielellämme asiantuntemuksemme myös sinun käyttöösi. Lähetä viesti, niin otamme pian yhteyttä!